Förebyggande arbete

Tillsammans kan vi göra så mycket mera

För att lyckas och nå resultat är det viktigt med en kommunal mobilisering i drog- och brottsförebyggande arbete. Det är med gemensamma krafter vi kan lyckas med att minska skadlig alkoholkonsumtion, droganvändande och brottslighet. I rutan till höger kan du läsa mer om några av de aktiviteter UmeBrå arbetar med.

 

Det handlar om samverkan kring resurser och samordning kring vem som gör vad, när och hur. Att många vuxna ställer upp och reagerar och agerar för att visa att de bryr sig om våra barn och ungdomar är en stor framgångsfaktor i det förebyggande arbetet. En annan framgångsfaktor är långsiktighet och kontinuitet i det förebyggande arbetet.

 

Lokala förebyggande råd

I Umeå kommun finns 13 lokala förebyggande råd (9 på grundskolenivå och 4 på gymnasienivå). I råden samlas representanter från skola, fältgruppen, Umeå fritid unga, socialtjänsten, elevhälsan, UmeBrå och ibland även polis och landsting.

 

Rådens syfte är att påbörja eller fortsätta arbeta med förebyggande insatser i närområdet där unga befinner sig. Råden har viktiga lokala kunskaper och därför en förmåga att kunna fånga upp olika problemområden tidigt, genom förebyggande arbete i samverkan.

 

Umeå – en ren och trygg kommun

Umeå kommun vill höja ambitionerna och har satt upp offensiva mål för en ren och trygg kommun. Innan 2016 ska nedskräpningen i centrum halveras och staden ska uppfattas som tryggare. För att nå dessa mål har tekniska nämnden utarbetat ett åtgärdsprogram för en ren och trygg kommun.

Umeå kommun arbetar sedan länge med trygghets- och renhållningsfrågor i syfte att både öka den faktiska säkerheten, den upplevda tryggheten och trivseln i det offentliga rummet. Undersökningar har trots detta visat att medborgarna ibland upplever Umeå som en otrygg och skräpig stad/kommun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PrintFriendlyDela
UmeBrå | Brotts- och drogförebyggande rådet i Umeå | E-post | Telefon 090-16 16 25