Lokala råd

I Umeå kommun finns 12 lokala förebyggande råd (9 på grundskolenivå och 3 på gymnasienivå). I råden samlas representanter från skola, fältgruppen, Umeå fritid unga, socialtjänsten, elevhälsan, UmeBrå och ibland även polis och landsting.

 

Rådens syfte är att påbörja eller fortsätta arbeta med förebyggande insatser i närområdet där unga befinner sig. Råden har viktiga lokala kunskaper och därför en förmåga att kunna fånga upp olika problemområden tidigt, genom förebyggande arbete i samverkan.

 

Rådens uppdrag är:

 

 • Att arbeta främjande och förebyggande.
 • Att vara ett forum för samarbete.
 • Att bjuda in till dialog i området och att synliggöra det lokala arbetet.
 • Att kartlägga det lokala främjande och förebyggande arbetet gällande folkhälsa för unga.
 • Att prioritera och göra en gemensam årlig plan för arbetet.
 • Att se till så att alla nås och dokumentera eventuella brister.
 • Att tydliggöra ansvarsområden för det lokala främjande och förebyggande arbetet.
 • Att inventera eventuella externa stöd- och utbildningsbehov.
 • Att vara en länk mellan lokalt och kommunövergripande arbete.
 • Att sprida goda exempel mellan områden.
 • Att sprida kompetens kring främjande och förebyggande arbete.
 • Att utvärdera det lokala främjande och förebyggande arbetet.
PrintFriendlyDela
UmeBrå | Brotts- och drogförebyggande rådet i Umeå | E-post | Telefon 090-16 16 25